Üyelik Devir İşlemleri

GS1 Türkiye Sistem üyeleri, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Üyelik devrinde bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle GS1 Türkiye’ye başvururlar.

Bu belgeler:

Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

• Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak Devir Belgesi

• Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu

• Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse;

• Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak Devir Belgesi

• Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Taahhütname 

• Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)

• Devreden ve devralan firmalara ait imza sirkülerleri

• Firmanın devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalıdır)

• Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu

• Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

• Mirasçılık Belgesi,

• Mirasçılar tarafından imzalanacak noter onaylı mirasçılar arası devir belgesi,

• Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi

• Devralacak gerçek veya tüzel kişiye ait faaliyet belgesi,

• Devralacak gerçek veya tüzel kişiye ait, devir başvurusu yaptığı dönemdeki en son mali yıla ilişkin cirosunu gösterir Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi; Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinin olmaması durumunda ise en son mali yıl 3’üncü dönem Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

Mirasçılardan birine devir durumunda, devredilecek numaranın önceki yıl/yıllara ait kullanım bedeli borcu varsa, borcun ödenmesi haricinde bir bedel talep edilmez, borcun ödendiği gösterir banka dekontunun gönderilmesi gerekmektedir.

GS1 Türkiye sistem üyeliğinin mirasçılar dışında başka bir gerçek veya tüzel kişiye devri halinde:

Devralacak halihazırda GS1 Türkiye sistem üyesi ise:

  1. Mirasçılık Belgesi,
  2. Mirasçılar tarafından imzalanacak noter onaylı mirasçılar devir belgesi,
  3. Devralacak olanın ek GS1 firma önek numarası bedelini ödediğini gösterir banka dekontu,
  4. Devredilecek numaranın önceki yıl/yıllara ait kullanım bedeli borcu varsa, borcun ödendiğini gösterir banka dekontu,

Devralacak halihazırda GS1 Türkiye sistem üyesi değil ise: işbu Usul ve Esasların 6’ıncı maddesindeki yeni üyelik başvurusunda geçerli belgelerin yanı sıra;

  1. Mirasçılık Belgesi,
  2. Mirasçılar tarafından imzalanacak noter onaylı devir belgesi,
  3. Devredilmesi istenen GS1 firma önek numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

Belgelerin aşağıdaki iletişim adresine gönderilmesi veya sistem üzerinden devir başvurusu yapılması gerekmektedir.

İletişim adresi:

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. km)  C Kule Kat 13 ANKARA

Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için devir eden üye firmanın tüm sistem kullanım bedeli borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Firmalar sistem kullanım bedeli borçlarının ödenip ödenmediğini öğrenmek için Çağrı Merkezimiz      (0 850 303 14 71) ile bağlantıya geçebilirler.